Flest dødsulykker innen bygg og anlegg mai 3, 2015 10:43


Foto: Byggfakta.no

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb. Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet. Bygg og anlegg er en av bransjene med flest dødsulykker.

Rapporten «Arbeidsskadedødsfall i Norge – utviklingstrekk 2009 -2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer» lanseres på verdensdagen for et godt arbeidsmiljø 28.april.
Forebygging er tema for årets arbeidsmiljødag. Arbeidstilsynets rapport ser på årsaker til ulykkene og dermed også hvordan de kunne vært unngått.

Arbeidstilsynet har analysert dødsulykkene i de næringene som har flest arbeidsskadedødsfall:

• Bygg-og anlegg
• Industri
• Jordbruk
• Transport og lagring

Ulykker kan og skal forebygges. Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært unngått, og at mange virksomheter ikke forebygger godt nok. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir syke, skadet eller mister livet på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak dødsulykkene er at det ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, eller risikovurderingene er ikke gode nok.

– Risikovurdering handler enkelt sagt om at arbeidsgiver må skaffe seg oversikt over hva som kan være farlig på arbeidsplassen, iverksette tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer, sier Finboe Svendsen.

Må forebygge bedre
Det har ikke vært noen nedgang i antall dødsulykker siden årtusenskiftet. Det er de samme bransjene som topper dødsulykkestatistikken nå som for noen år siden.

– Dette er bransjer med risikofylt arbeid. Derfor er det svært viktig at virksomhetene jobber enda mer og enda bedre for å forebygge at folk blir skadet eller mister livet på jobb, sier Finboe Svendsen. Arbeidstilsynet skal bidra med store satsinger i de mest risikoutsatte bransjene, og det er tett samarbeid med partene. Satsingen i Bygg og anlegg videreføres med uforminsket styrke, og en ny satsing i transportbransjen er satt i gang. Ulykkesforebygging blir etter all sannsynlighet en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer i 2016.
– Sikkerhet er ikke noe du sørger for en gang i blant. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag. Det hjelper ikke at du er god 364 dager i året, hvis det skjer noe den siste dagen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.


Seks råd for sikkert arbeidsmiljø:
• Gjør gode risikovurderinger sammen med de ansatte. Skaff oversikt over hva som kan
gå galt og hva som må til for å unngå uheldige hendelser og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer
• Risikovurderingen må føre til handling. Iverksett de nødvendige tiltakene.
• Risikovurderingen må ikke være for generell, den må gjelde spesifikt for de konkrete forholdene på arbeidsplassen og de konkrete oppgavene som skal gjøres
• Risikovurderingene må hele tiden oppdateres, slik at de ivaretar nye situasjoner, uforutsette hendelser og farer som kan oppstå.
• Gi god opplæring – og opplæringen må gis på et språk den ansatte forstår
• Arbeidsgivere må sørge for nødvendig verneutstyr og kreve at utstyret brukes. Og
arbeidstakerne må bruke det. Arbeidsgiver må også sørge for at vern på maskiner
og utstyr ikke fjernes eller overstyres.

 

Hentet fra www.byggfakta.no